Legislație

Industria de slot machines din România este una dintre cele mai stric reglementate domenii. În repetate rânduri, o serie de organisme internaționale au prezentat România drept un exemplu de bune practici în privința legislației, atât ca elaborare, transparență și aplicare a legii.


În această pagină, vă prezentăm o serie succintă de exemple care dovedesc faptul că industria jocurilor de noroc din România este riguros reglementată.

În plus față de legile aflate în vigoare, membrii ROMSLOT au avut inițiative care au fost transpuse legislativ, de la interzicerea spoturilor publicitare și  reducerea dimensiunii siglelor luminoase până la obligativitatea conectării tutor aparatelor la serverele ONJN pentru o evidență clară a veniturilor, în timp real.

Plătim taxe anticipat

 • (2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:

a) taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc:

(i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

b) taxa anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc:

(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din semestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
(OUG 92/2014)

Contribuim la promovarea culturii și dezvoltarea industriei cinematografice

Un procent de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc va fi direcționat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea și susținerea industriei cinematografice. Suma se virează Fondului cinematografic de către Agenția Națională de Administrare Fiscală până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent. (Conform Legii 50/2020)

Suntem transparenți în privința veniturilor generate

Mijloacele de joc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile, ce permit evidenţierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât taxele de participare colectate de organizator, cât şi plăţile efectuate către jucători.  (Conform Art. 78 din HG Nr. 111/2016)

Suntem transparenți în relația cu autoritățile, iar toate veniturile generate sunt comunicate în timp real

(2) Mijloacele de joc prin intermediul cărora se desfăşoară activitatea de slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate trebuie conectate prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator, în conformitate cu ordinul preşedintelui ONJN.

(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta şi va permite accesul autorităţii la baza de date a organizatorului cuprinzând, la momentul interogării, informaţiile: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem, numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare. (Conform Art. 78 din HG Nr. 111/2016)

Suntem o industrie care protejează minorii și care promovează constant jocul responsabil

Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi vor cuprinde în mod vizibil interdicţia minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum şi sigla ONJN. (Conform Art. 6, alin. (1) din HG 111/2016)

Suntem o industrie curată, în care conducerea companiilor licențiate și angajații nu au un istoric controversat

 • Reprezentantul autorizat al organizatorului de jocuri de noroc (…) îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

c) împotriva persoanei fizice sau a reprezentanţilor legali ai persoanei juridice nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de condamnare (…) pentru care a fost aplicată pedeapsa de minimum 2 ani de închisoare;

d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal şi a primit avizul organelor de poliţie; (Conform Art 25 din HG Nr. 111/2016)

Suntem transparenți și explicăm în detaliu cum funcționează aparatele, care este sistemul de joc și care este mecanismul de acordare al premiilor

Regulamentele de joc pe baza cărora este organizată activitatea vor cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: descrierea activităţii, sistemul de certificare şi de omologare a rezultatelor, sistemul de validare a câştigurilor, condiţiile în care activitatea de validare a câştigurilor poate fi suspendată de organizator, termenele de plată a câştigurilor validate, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de supraveghere. (Conform Art 30 din HG Nr. 111/2016)

Suntem o industrie care se preocupă constant de pregătirea profesională a angajaților, dar și etica celor care lucrează în sălile de jocuri

Organizatorii au obligaţia de a desemna şi comunica Comitetului o persoană responsabilă pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:

 • a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
 • desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă;
 • implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare şi securitate.

Suntem o industrie care respectă politicile de cunoaștere a clientei și gestionează corect și transparent riscurile

Conducerea executivă are obligaţia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând în acelaşi timp instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest sens. (Conform Art 52, alin. (1), (2) din HG 111/2016)

Respectăm limitele impuse de lege

 • (3) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de aparate electronice cu miză şi câştiguri nelimitate şi/sau aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, inclusiv posturile de joc sau terminale constituite într-o singură entitate.             
  (4) Este permisă exploatarea în acelaşi spaţiu a două sau mai multe categorii de joc tip slot machine numai dacă spaţiul aferent exploatării fiecărei activităţi este delimitat distinct în cadrul locaţiei. (Conform Art. 74 din HG Nr. 111/2016)

Definiția aparatului de tip slot machine

(1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate sunt reprezentate de maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care, în mod independent, se generează elemente aleatorii, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, rezultatele fiind relevate jucătorului de terminalul de joc, valoarea mizei puse în joc fiind stabilită de participant, în condiţiile prevăzute de regulamentul de joc. (Conform Art. 75, alin (1) din HG 111/2016

Suntem exigenți și respectăm toate criteriile în momentul în care alegem să deschidem o nouă sală de jocuri

(2) Sălile dedicate de slot machine sunt spaţiile comerciale înregistrate ca sediu social sau sediu secundar de către organizatorul activităţii, la oficiul registrului comerţului, care respectă cumulativ următoarele condiţii:

a) nu sunt situate în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora;

b) nu sunt situate în spaţii care din cauza amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes, respectiv intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun;

c) sunt amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

 (Conform Art. 76, alin. (1) și (2) din HG Nr. 111/2016)

Avem grijă să fim extrem de atenți în materie de comunicare și marketing

 • (1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate în cadrul sălilor dedicate de slot machine sunt obligaţi să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;

(2) Organizatorii prevăzuţi la alin. (1) pot semnaliza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 metri pătraţi;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta;

c) se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi orice alte mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 metru pătrat, iar suprafaţa totală 3 metri pătraţi. (Conform Art. 80, alin. (3) din HG Nr. 111/2016)

Respectăm la milimetru prevederile legale și aplicăm mizele de premiere stabilite de lege

(2) Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat vor fi marcate, la loc vizibil – frontal, cu menţiunea “Joc de noroc cu risc limitat”. Afişul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm.

(3) Aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat vor fi autorizate numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei;

b) câştigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se înţelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de câştiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de bază sau în jocurile bonus);

c) procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformităţii;

d) creditul maxim obţinut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori aparatul blocându-se până la încasarea câştigului;

e) maximum 1.000 lei câştig posibil la jocul de risc (dublaj).  (Conform Capitolulului II, Art. 4 din HG 111/2016)

Nu permitem accesul persoanelor care au mai puțin de 18 ani

(1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot machine, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, poate fi exploatată numai în incintele în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, dacă amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc sunt realizate distinct în cadrul locaţiei, accesul minorilor la mijloacele de joc fiind interzis.

(Conform Art 83 din HG Nr. 111/2016)

Oferim șanse egale de câștig

(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure participanților la jocurile de noroc șanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor. (Conform Art. 8, alin. (1) și (2) din HG Nr. 111/2016)

Respectăm toate termenele de plată

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure plata/distribuția câștigurilor sau premiilor cuvenite participanților la jocurile de noroc în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din OUG 77/2009. Procedura stabilită în cuprinsul regulamentelor de joc, referitoare la omologarea rezultatelor și/sau validarea câștigurilor, va avea în vedere respectarea termenelor de plată, precum și a prevederilor legale în vigoare privind calculul, reținerea și plata obligațiilor care le revin în ceea ce privește impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (Conform Art. 8, alin. (1) și (2) din HG Nr. 111/2016)

Ne promovăm activitatea prin respectarea unor reguli stricte

 • (1) Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi vor cuprinde în mod vizibil interdicţia minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum şi sigla ONJN.

(2) Acţiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activităţi specifice de marketing, desfăşurate de organizatorul de jocuri de noroc în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise în temeiul licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice. (Conform Capitolului III, Art. 6 din HG Nr. 111/2016)

Nu promovăm mesaje publicitare de tip spam și nici publicitate înșelătoare

(3) Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor, precum şi prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

(4) Inserarea denumirii operatorilor de jocuri de noroc nelicenţiaţi în România, a paginilor de internet sau a mărcilor acestora în conţinutul oricărui text este permisă cu condiţia ca denumirea, marca sau pagina de internet utilizată să fie de aceeaşi mărime cu textul în conţinutul căreia este cuprinsă şi să nu fie posibilă redirecţionarea către orice altă pagină de internet ce aparţine unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul căreia se face reclamă şi publicitate activităţii de jocuri de noroc.

(5) Acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN. (Conform Capitolului III, Art. 6 din HG Nr. 111/2016)

Suntem o industrie care investește pe pe termen lung

 • (1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este netransmisibilă şi este valabilă pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării, cu excepţia licenţei pentru organizarea jocurilor de noroc temporare, care are valabilitate 3 luni de la data acordării. Modelul licenţelor de organizare a jocurilor de noroc este prevăzut în anexele nr. 5a) şi nr. 5b), iar lista documentelor este prezentată în anexa nr. 6a).

(Conform Capitolului IV, Art. 10 paragrafele (1) și (2) din HG Nr. 111/2016)

Ne informăm clienții privind opțiunile de consiliere și tratament privind adicțiile:

 • (4) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distanță, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc la distanță, respectiv reprezentantul autorizat păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl prezintă, la cerere, organelor de control.

(6) Un jucător care este înregistrat în registrul prevăzut la alin. (5) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(7) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocul de noroc. (Conform Art. 132, alin. (4), (5), (6) și (7) din din HG Nr. 111/2016)

Contribuim financiar la programele de protecție, prevenire și tratament al dependenței de jocuri de noroc

 • Veniturile activității proprii se utilizează pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc și vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N., precum și pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activității proprii în limita a maximum 30% din totalul sumelor aferente activității.

(Conform Art I din Ordonanța nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial Nr. 693 din 22 august 2019)

Respectăm dimensionarea exactă dată de lege privind organizarea sălilor de jocuri de noroc

 • “a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:
 • sala de jocuri – minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slotmachine în alte locaţii decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfăşura doar activităţi economice de tip bar, restaurant şi inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Pentru această categorie se va acorda autorizaţie clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;”

(Conform Art I, paragraful 17 din Legea 124/2015 privind aprobarea OUG 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 9 iunie 2015.)

În comparație cu alte segmente ale economiei, industria jocurilor de noroc este supusă unora dintre cele mai dure sancțiuni

 • Comisia de autorizare a jocurilor de noroc [n.r. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, conform OUG 20/2013] poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situații:
 • neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii;
 • organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;

g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;


 • (5)
   Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurile de noroc pentru care nu există licență și autorizație, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.

(2) Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) ori activitățile și serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanță care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfășurarea acestor activități fără respectarea prevederilor art. 12 din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 12 din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.”

(Conform Art I, paragrafele 36 și 39 din OUG 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 30 decembrie 2014)

ABONEAZĂ-te la newsletter